top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

HCT Services B.V. - Algemene voorwaarden

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestelbonnen, overeenkomsten, opdrachten en bestellingen die door of met HCT Services BE0697.985.670 RPR Antwerpen afdeling Tongeren (verder genoemd “HCTS”) worden opgesteld of gesloten.

 2. Door de aanvaarding van de offerte, overeenkomst, facturen of enig ander document verklaart de klant ook onderhavige voorwaarden te aanvaarden zonder voorbehoud.

 3. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door HCTS te worden aanvaard. Tegenstrijdige clausules in de voorwaarden van de klant worden steeds als niet bestaand beschouwd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden.

Offertes en hun bevestiging

 1. Alle offertes zijn maximaal 30 dagen geldig en houden geen verbintenis van HCTS in, tenzij ze door het Bestuur van HCTS worden bevestigd.

 2. De klant wordt geacht onweerlegbaar akkoord te gaan met de omschrijving van de offerte, tenzij de klant binnen de vier kalenderdagen na de verzending ervan door HCTS schriftelijk zijn opmerkingen heeft doen kennen.

Beëindiging van de overeenkomst 

 1. Indien een klant overgaat tot het annuleren of opzeggen van een overeenkomst zal deze een vergoeding verschuldigd zijn, die gelijk is aan alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties, vermeerderd met een bedrag gelijk aan 20 % van de prijs van de nog niet uitgevoerde werken als vergoeding voor de geleden winstderving, dit onverminderd het recht van HCTS om een bijkomende vergoeding te vorderen indien het volledige nadeel hierdoor niet vergoed zou zijn.

 2. In ieder geval van betalingsproblemen, samenloop van schuldeisers, faillissement, gerechtelijke reorganisatie en / of andere gelijkaardige situaties, waaruit blijkt dat de klant in financiële moeilijkheden is, zal HCTS gerechtigd zijn om haar prestaties op te schorten en indien blijkt dat de situatie aanhoudt zal zij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant.

Levering en plaatsing en risico-overdracht

 1. Indien de levering op de werf of in het magazijn van de klant is overeengekomen, is de klant gehouden om op het ogenblik van de levering de nodige parkingplaats, stockageruimte, hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een vlotte en veilige aflevering.

Bij gebreke zullen alle hieruit voortvloeiende kosten aangerekend kunnen worden door HCTS, met een minimum van 5 % van het offertebedrag.

HCTS is slechts gehouden op een door de klant aangegeven plaats te leveren voor zover deze plaats op normale en veilige wijze bereikbaar is. Is dit naar het oordeel van HCTS niet het geval, dan heeft HCTS het recht om de goederen naast haar vervoermiddel te lossen, op uitsluitend risico van de klant.

Eventuele schade te wijten aan het feit dat de plaats van levering niet op een normale en veilige wijze bereikbaar is, zal vergoed worden door de klant.

 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de eventueel uit te voeren plaatsingen/werken onmiddellijk kunnen worden aangevat.

Bij gebreke zijn alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdverlies ten laste van de klant, met een minimum van 5 % van het offertebedrag.

 1. Geleverde en/of geplaatste materialen worden niet teruggenomen. Wanneer HCTS in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden toch erin toestemt bepaalde materialen geheel of gedeeltelijk terug te nemen, dan zal dit geschieden aan maximaal 70% van de gefactureerde waarde en voor zover de klant de kosten van vervoer en afbraak integraal ten laste neemt.

 2. Het risico met betrekking tot de goederen gaat over vanaf de levering.

 3. In ieder geval geschiedt het vervoer van en naar de klant steeds op kosten van de klant.

Termijnen

Eventuele termijnen die overeengekomen worden zullen slechts indicatief zijn, zonder dat zij als bindende termijnen aanvaard werden en zonder dat afwijkingen hierop aanleiding kunnen geven tot een ontbinding van de overeenkomst en/of enige vergoeding of aansprakelijkheid in hoofde van HCTS.

Aanvaarding en klachten

De in ontvangstneming en/of ingebruikname der goederen/werken houdt de aanvaarding van alle zichtbare gebreken in.

Het formuleren van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de goederen of werken te schorsen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien werken en/of goederen uitgevoerd of vervaardigd door HCTS aanleiding geven tot enige schade (contractueel zowel als buitencontractueel) bij de klant, dan is HCTS maximaal gehouden om naar eigen keuze:

a) de werken opnieuw uit te voeren of de goederen opnieuw te leveren,

b) het aan de klant gefactureerde bedrag voor deze werken of goederen terug te betalen, ten bedrage van het door de klant effectief betaalde bedrag doch i) na aftrek van de bedragen die de klant nog aan HCTS verschuldigd zou zijn en/of ii) rekening houdend met de schadevergoeding of dekking die de klant van derden zou of redelijkerwijze had kunnen recupereren (medeverantwoordelijken, verzekeringsmaatschappijen) en/of iii) het fiscaal verwerken van de geleden schade. Iedere gehoudenheid in solidum is uitgesloten.

 1. Ieder recht op schadevergoeding vervalt

a) indien de klant niet tijdig alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te verhinderen of te beperken, van zodra de klant op de hoogte was van het schadeverwekkend feit (of redelijkerwijze had moeten zijn) en

b) door onoordeelkundig gebruik van de geleverde of geplaatste materialen.

Ieder recht op schadevergoeding verjaart na verloop van 6 maanden nadat de klant kennis had van het schadeverwekkend feit of redelijkerwijze had moeten hebben.

 1. In ieder geval waarin zou blijken dat HCTS aansprakelijk kan worden gesteld, zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot het directe nadeel hierdoor en in geen geval zal zij aangesproken kunnen worden voor indirecte schade of gevolgschade.

 2. In ieder geval van aansprakelijkheid zal HCTS enkel aangesproken kunnen worden ten belope van maximaal het bedrag van de prijs van de desbetreffende dienst of het materiaal.

Betalingen en eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de werken, bestellingen en leveringen steeds contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur en onverminderd het recht van HCTS om volledige vooruitbetaling te eisen alvorens tot levering over te gaan. HCTS heeft bovendien het recht voorschotten te factureren of een waarborg te eisen telkens zij dit geraden acht.

 2. In ieder geval van betalingsproblemen, samenloop van schuldeisers, faillissement, gerechtelijke reorganisatie en / of andere gelijkaardige situaties, waaruit blijkt dat de klant in financiële moeilijkheden is, zal HCTS gerechtigd zijn om haar prestaties op te schorten en indien blijkt dat de situatie aanhoudt zal zij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant.

 3. Ingeval van niet- of laattijdige betaling van één factuur is de klant vanaf de vervaldag van de factuur – van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is – een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 10 % te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan integrale betaling. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bijkomende vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag als schadebeding.

 4. In het geval van de niet- of laattijdige betaling van één factuur zullen alle onbetaalde factureren onmiddellijk en integraal opeisbaar zijn en ieder eerder toegestaan uitstel van betaling zal in voorkomend geval tot een einde komen.

 5. Tevens behoudt HCTS zich het recht voor ingeval van openstaande facturatie, zelfs gedeeltelijk, de verdere prestaties en/of leveringen op te schorten tot na integrale betaling in hoofdsom, intresten, schadebeding en eventueel in meer contante betaling van de nog te leveren materialen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op enige compensatie hierdoor.

 6. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

 7. Betwistingen inzake facturen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan HCTS kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. Het formuleren van klachten geeft de klant evenwel niet het recht om de betaling van de goederen of werken te schorsen.

 8. De klant heeft niet het recht om schuldvergelijking toe te passen.

Eigendomsvoorbehoud 

Goederen en materialen, die tijdens de uitvoering van de overeenkomst geleverd worden, blijven steeds de eigendom van HCTS tot na de integrale betaling in hoofdsom, intresten, schadebeding en eventuele bijkomende bedragen. Het is de klant niet toegelaten om deze goederen en materialen te vervreemden, over te dragen, in pand te geven of met enig ander zekerheidsrecht te bezwaren.

HCTS is gerechtigd materialen op te halen indien betaling uitblijft en de klant zal in voorkomend geval deze goederen op eerste verzoek ter beschikking stellen. Eveneens is HCTS gerechtigd om goederen op te halen, waar ze zich ook bevinden en/of aangetroffen worden.

Nietigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig zou verklaard worden, dan heeft dat geen gevolg voor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Recht en rechtbank

 1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 2. Enkel de rechtbanken en hoven territoriaal bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van HCTS gelegen is, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

bottom of page